سخنرانی های دکتر حسین فریدونی در نقد و بررسی ادیان و فرق + دانلود

زرتشت

کـد

عنوان

37-038

سوشیانت پیروزگر و یا سرانجام جهان در زرتشتیگری

37-037

نظر آیین مقدس اسلام درباره ی زرتشتیگری

37-036

مسئله معاد در آیین زرتشت

37-035

ثنویت یا توحید زرتشتیگری

37-034

اسامی تعالیم منسوب به زرتشت و بررسی آنها

37-033

بحثی پیرامون قسمت های مختلف اوستا

37-032

اوستا یعنی چه و حاوی چند قسم است؟

37-031

زرتشت کیست و زندگی او ...

 بهائیت

کـد

عنوان

37-047

تعالیم دوازده گانه در بهائیت 3

37-046

تعالیم دوازده گانه در بهائیت 2

37-045

تعالیم دوازده گانه در بهائیت 1

37-044

تناقضات در گفتار بهائیت 2

37-043

تناقضات در گفتار بهائیت 1

37-042

احکام شرعیه در فرقه بهائیت

37-041

شناخت سران بهائیت

37-040

بنیانگذاران بهائیت

37-039

چگونگی شکل گیری بهائیت

 مسیحیت

/ 1 نظر / 213 بازدید